MENU

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE:

Podstawa prawna:

  •  Uchwała Rady Miasta Katowice Nr XXXVIII/746/17 z 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice 
  • Uchwała Nr XLIII/810/17 Rady Miasta Katowice z dnia 01 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice
  • Zarządzenie wewnętrzne nr 1/2017 Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Miejskim Przedszkolu Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.

 

Opłaty za korzystanie z  przedszkola należy uiszczać na indywidualne rachunki bankowe.
Prosimy, aby dokonywać opłaty jedynie na wskazany w umowie indywidualny rachunek bankowy.


1. Koszty pobytu dziecka w przedszkolu obejmują:
– opłatę stałą – 1,00 zł. za 1 godzinę świadczeń realizowanych poza podstawą programową,
– opłatę za wyżywienie – 5,00 zł dziennie – 3 posiłki : śniadanie (1.25zł), obiad ( 2,50 zł), podwieczorek (1,25 zł)
2 posiłki : śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek – 3,75 zł/dz, 1 posiłek obiad – 2,50 zł/dz.

2. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko – opłata stała, o której mowa w pkt. 1 wynosi 0,65zł. za jedną godzinę świadczeń.

3. Od dnia 1stycznia 2017 roku, dzieci 6 letnie oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zwolnione są z opłaty stałej.

4. W przedszkolu dziecko ma zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 6 godzin dziennie, od 7.00-13.00 (w tym realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego od 7.00-12.00).

5. Opłata stała naliczana jest zgodnie z zawartą umową za godziny świadczeń wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, tj. od 600 do 700 oraz od 1300 do 1700

6. Opłaty, o których mowa w pkt 1, płatne są miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca za dany miesiąc.

7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności.

 

8. Wysokość opłaty stałej określa uchwała nr XXXVIII/746/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30.03.2017r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto

 

9. Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.