MENU

NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

WAŻNE TERMINY

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 2211/2022 Zarzadzenie 2211/2022 (katowice.eu)

informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli  na rok szkolny 2022-2023 w Katowicach prowadzona będzie systemem elektronicznym w terminach:

  • od 07 do14 marca 2022r. składanie wniosków o kontynuacji  edukacji przedszkolnej
  • od 22 marca 2022 od godz. 9:00 do 4 kwietnia do godz.14.00 składanie nowych wniosków
     

               Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny i odbywa się TUTAJ

 

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola logują się na stronie internetowej i wprowadzają dane do  formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany przez oboje rodziców (nie dotyczy osób samodzielnie wychowujących) z określonymi w Zarządzeniu Prezydenta, załącznikami złożyć  w przedszkolu pierwszego wyboru.

Formularz można przekazać bezpośrednio w przedszkolu w godzinach 6:00-16:00.

Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 21 kwietnia 2022 r. godz.12.00

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice

na rok szkolny 2022/2023. 

Lp

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22.03.2022 od godziny 9:00

do 04.04.2022 do  godziny 14:00

Od 14.07.2022 r., od godziny 08:00 do 18.07.2022 r., do godziny 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

22.03.2022 r., od godziny 09:00

do 04.04.2021r. do godziny14:00

14.07.2022 r., od godziny 08:00 do

18.07.2022 r. do godziny 15:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11.04.2022 r.                           o godzinie 15:00

   27.07.2022 r.             o godzinie 13:00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 11.04.2022 r., od godziny 15:00

do 13.04.2022 r., do godziny 15:00 

 

od 27.07.2022 r., od godziny 13:00 do 29.07.2022 r., do godziny 15:00 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21.04.2022 r.

o godzinie 12:00

04.08.2022 r., o godzinie 15:00

 

KRYTERIA NABORU:

Zarządzeniem Nr 22112022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2022 r. określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i podania do publicznej wiadomości  kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2022/2023

W I etapie postępowania  rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

wielodzietność rodziny kandydata,

niepełnosprawność kandydata,

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,

objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

 

Na podstawie art.131 ust.6 ustawy -Prawo oświatowe,  organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli:

 

1) dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu ( z wyłączeniem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania szkolnego)– 32 pkt;

2) dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola  wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola  na pierwszym miejscu – 16 pkt;

3) dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują  w systemie studiów stacjonarnych ,kryterium stosuje sie również w stosunku do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 8 pkt;

4) dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja – 4 pkt;

5)dziecko rodzica objętego pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej(MOPS) lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w Państwowym Urzędzie Pracy (PUP),aktywnie poszukującego pracy oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem  asystenta rodziny-2 pkt;

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa :

1) dla kryterium określonego w pkt. 1 - numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;

2) dla kryterium określonego w pkt. 2 – oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu;

3) dla kryterium określonego w pkt. 3 – oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;

4) dla kryterium określonego w pkt. 4 - oświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka;

5) dla kryterium określonego w pkt. 5 -oświadczenie rodzica o objęciu rodziny opieką MOPS, w tym o wsparciu asystentem rodziny, oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratora, zaświadczenie PUP o zarejestrowaniu rodzica i aktywnym poszukiwaniu przez rodzica pracy.